LinguaJuris

Data en plaats

Brussel van 14 februari tot december 2011

Intensieve opleiding

3 modules van elk 36 uur met theoretische uiteenzettingen, workshops en werkbezoeken

Prijs

Module 1 + module 2 of
3: 900 €
Suppl. Module:
400 €

Inlichtingen en inschrijvingen

LINGUAJURIS
Montoyerstraat 24, b12
1000 Brussel
Tél. & télécopie:
02 513 09 15
e-mail: info@linguajuris.org

Getuigschrift voor juridisch vertaal- en tolkwerk

In de geglobaliseerde samenleving van vandaag zijn er steeds meer contacten tussen instellingen, bedrijven en personen van verschillende nationaliteiten. Op juridisch vlak resulteert dit vaak in contracten met buitenlandse partners, zoals handelscontracten en joint ventures, maar ook in gemengde huwelijken, adoptie, buitenlandse studies... Bij de juridische afhandeling van die overeenkomsten gebeurt het maar al te vaak dat documenten van de ene taal in de andere omgezet moeten worden. Dergelijke vertalingen dienen betrouwbaar te zijn en vergen van de vertaler niet alleen een grondige kennis van de vreemde taal, maar ook van de betrokken rechtssystemen. Dit geldt ook voor de juridische tolk, die hoofdzakelijk optreedt in gerechtelijke en politieke context.

De vraag naar juridische vertalers en tolken neemt toe, en vaak voelen zij de nood aan bijkomende vorming: ze verlangen duiding vanuit juridisch standpunt (wat zijn de grote verschillen tussen de nationale rechtssystemen) maar ook vanuit methodologisch standpunt (hoe achterhaal ik de betekenis van een term en hoe kan ik controleren of dat begrip ook in het Belgische rechtssysteem bestaat).

Aan deze noden wil het GETUIGSCHRIFT LINGUAJURIS tegemoet komen. Het richt zich tot professionele vertalers en tolken, mensen die met hun masterdiploma al in het beroep staan of wensen te staan, en zich willen bijscholen. Uiteraard kan men in 72 uur geen volwaardig juridisch vertaler of tolk worden, maar de werkcolleges, met oefeningen die authentieke opdrachten weerspiegelen, kunnen zeker bijdragen tot een beter inzicht in de problematiek en in de methodologie van het opzoekwerk.

PROGRAMMA

Module 1

Algemene module (36u)
Juridische en politieke structuren in België (12u)
Buitenlandse rechtssystemen (12u)
Methodologie en terminologie (12u)

Module 2

Tolkmodule (36u)
Deontologie (3u)
Bijwonen zittingen (strafzaken, burgerlijke, en handelszaken) in een rechtbank en bezoek aan een strafinrichting (12u)
Concrete tolkoefeningen (21u)

Module 3

Vertaalmodule (36u)
Deontologie van de beëdigde vertaler en vormvereisten van de beëdigde vertaling Inleiding op het voeren van een terminologisch onderzoek (3u)
Bijwonen van zittingen (burgerlijke zaken en handelszaken) in een rechtbank (3u)
Vertaaloefeningen (gerechtelijke documenten, notariële akten, akten burgerlijke stand, statuten…) (30u)

Evaluatie van de opleiding

Inhoud van de opleiding

  • Inleiding tot de juridische en politieke structuren in België, tot de mondiale en Europese rechtssystemen en tot het internationaal privaat- en publiekrecht
  • Kennismaking met de deontologie van het tolken en het vertalen
  • Kennismaking met opzoekings- en opslagmethodes van terminologie
  • Praktische vertaal- en tolkopdrachten in de volgende talencombinaties: Frans>Nederlands en Duits>Nederlands

Methodologie

  • Informatieve uiteenzettingen over het thema
  • Seminaries en praktische opdrachten
  • Casestudies
  • Werkbezoeken (Rechtbanken, Parket, gevangenis)

Docenten

Zowel juristen als gespecialiseerde tolken en vertalers (academici en beroepsmensen)

Vereisten

Masterdiploma in het vertalen of in het tolken, of eerder verworven kennis (beroepsmensen die hun bekwaamheid kunnen aantonen), grondige kennis van het Nederlands (niveau C1 ERK) en grondige kennis van de gekozen vreemde taal (niveau B2 ERK)